A 2015-2016-os tanév rendje


Tanításmentes napok időpontjai
2017. október 13. (péntek) Őszi kihelyezett nevelőtestületi értekezle
2017. november 27. (hétfő) Megyei Vörösmarty Napok versenyei
2017. december 22. (péntek) Tanításmentes nap/Pályaorientáció
2018. február 5. (hétfő) Félévzáró-értékelő nevelőtestületi értekezlet
2018. június 1. (péntek) Tanulmányi kirándulások
2018. június 14. (csütörtök) DÖK nap

Nevelőtestületi értekezletek dátumai:

<>2017. október 13. (péntek)        Őszi kihelyezett nevelőtestületi értekezlet
2018. február 5. (hétfő)             Félévzáró-értékelő nevelőtestületi értekezlet
2017..június 25. (hétfő)             Tanévzáró-értékelő nevelőtestületi értekezlet 

Szülői értekezletek

2017. szeptember  18.   17.00              művészeti iskolai
2017. szeptember 18.    16.30              iskolai szülői munkaközösség-vezetői
2017. szeptember 11-14.                     alsó és felső tagozat  <>
2017.  november 20.                            felső tagozat (8. évfolyamon - pályaválasztás)
2018. február 5-9.                                alsó, felső, művészeti      <>
2018. április 23-28.                              alsó és felső
2018. június 8.                                      leendő 1. osztályosok szüleinek értekezlete <>

Fogadóórák ideje:

2017.  november 20.    17.00 óra        -  felső tagozat
            november 20-24.                      - alsó tagozat
2018.   április 23.          17.00 óra        -  felső tagozat
            április 24-28.                            -  alsó tagozat

Nyílt nap:

2017.  december 8.       leendő 1. osztályosok szüleinek
2018.  április 12.           1. és 5. osztályokban


A 2015/2016-os tanév rendje A 2015/16-os tanév rendje megjelent a Magyar Közlöny 73. számában. (2015. május 28.) 

2017. szeptember 18. 17.00művészeti iskolai 2017. szeptember 18. 16.30iskolai szülői munkaközösség-vezetői 2017. szeptember 11-14.alsó és felső tagozat 2017. november 20.felső tagozat (8. évfolyamon - pályaválasztás) 2018. február 5-9.alsó, felső, művészeti 2018. április 23-28.alsó és felső 2018. június 8.leendő 1. osztályosok szüleinek értekezlete Fogadóórák ideje 2017. november 20. 17.00 óra - felső tagozat november 20-24. - alsó tagozat 2018. április 23. 17.00 óra - felső tagozat április 24-28. - alsó tagozat Nyílt napok: 2017. december 8. – leendő 1. osztályosok szüleinek 2018. április 12. – 1. és 5. osztályokban

A 2015/2016. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda).
Az őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő).
A karácsonyi szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).
A húsvéti szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda).
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell a következők szerint: 2015. augusztus 8., szombat munkanap 2015. augusztus 21., péntek pihenőnap 2015. december 12., szombat munkanap 2015. december 24., csütörtök pihenőnap 2016. március 5. szombat munkanap 2016. március 14. hétfő pihenőnap 2016. október 15. szombat munkanap 2016. október 31. hétfő munkanap


A 2017/2018-as tanév rendje A 2017/18-as tanév rendje megjelent a Magyar Közlöny 2017. évi 90. (2017. június 14.) számában. Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el: A tanév, a tanítási év 2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvan nap. 3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg. 4. § (1) A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. (2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 5. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 6. § (1) Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). (2) A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). (3) A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). (4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. (7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

A változtatás jogát fenntartjuk

copyright: Seressné Barta Ibolya